Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pałacowe spotkania z historią

Regulamin

Regulamin konkursu na

DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2022

 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Siekierczyn.

2. Celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji regionalnej oraz obrzędowości wiejskiej związanej z okresem żniw.

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. podczas Powiatowych Dożynek w Siekierczynie.

3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Siekierczyn.

4. Oceny przygotowania posesji dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 2 września 2022 r.

5. Obowiązuje zgłoszenie do w/w konkursu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie do dnia 2 września 2022 r. do godziny 12.00 telefonicznie (tel. 757221732) bądź mailowo na adres: gokis.zareba@siekierczyn.pl

 

6. Kryteria oceny:

 1. Pomysłowość

 2. Związek z kulturą rolniczą i tradycją regionu

 3. Symbolika żniwna (np. wykorzystanie w dekoracji płodów rolnych, snopów zbóż, motywów żniwnych, tradycyjnych narzędzi rolniczych)

 4. Estetyka wykonania

 5. Ogólny wyraz artystyczny w odniesieniu do prezentacji wizualnej.

 6. Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność przygotowanie dekoracji, zasięg dekoracji – np. wystrój ogrodzenia, „scenka” przy płocie)

 7. Właściciele trzech najpiękniej przystrojonych posesji otrzymają dyplomy i nagrody w postaci bonów zakupowych w sklepach ogrodniczych o wartości:

I miejsce – 300 zł., II miejsce – 200 zł., III miejsce – 100 zł.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 3 września 2022 r. podczas Powiatowych Dożynek w Siekierczynie.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONKURSU NA "DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2022"

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siekierczyn (dane kontaktowe: Urząd Gminy w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 272) i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie (dane kontaktowe: Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie, ul. Osiedlowa 29, 59-818 Zaręba)

  2. Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych – Rafał Wielgus, tel.: 68 411 40 00, e-mail: iod@bhpex.pl);

  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail lub wizerunek będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w konkursie na "DOŻYNKOWĄ DEKORACJĘ POSESJI 2022 i promocji tego wydarzenia - na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  4. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

  5. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zdjęć w celu uczestniczenia w ww. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 na stronie internetowej www.siekierczyn.pl, www.gokis.siekierczyn.pl oraz w ramach profilu Gminy Siekierczyn i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie na portalu społecznościowym Facebook (administrator nie będzie przekazywać tych danych innym odbiorcom);

  7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach gromadzonej dokumentacji konkursu - okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

  8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

  9. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji - w tym profilowania („profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

  11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich